۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد

جلسه بررسی تدوین برنامه عملیاتی سال 97 باحضور معاونین وزیر بهداشت و معاونین غذاودارو کشور  در فضای مجازی برگزارگردید.

جلسه ویدئو کنفرانس صبح امروز مورخ 18دیماه  با حضور معاون وزیر وریاست سازمان غذاودارو آقای دکتر اصغری ومعاون برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی وزیر بهداشت دکتر علی اکبرحق دوست ومعاونین غذاودارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور تبادل نظر در خصوص موضوعات راهبردی وبرنامه عملیاتی سال 1397حوزه غذاودارو برگزارشد.

در این جلسه معاونین غذاودارو به ارائه مشکلات موجود پرداختندونقاط ضعف دیده شده را دربرنامه عملیاتی 96را بیان کرده وپیشنهادات خود را در برطرف کردن آنها  ارائه کردند. ودر این خصوص  آقای دکتر علی اسدی پور معاون غذاودارو کرمان به موارد عدم هماهنگی با دستگا ه های مرتبط جهت انجام  فعالیت های برنامه  عملیاتی، ونرسیدن به موقع دستورالعمل ها جهت انجام فعالیت اشاره کردند.