۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

سمیه کویری زاده

رییس اداره خوابگاه

تحصیلات       : لیسانس

 شماره تماس: ۳۱۳۲۵۲۷۸

دورنگار       :۳۱۳۲۵۲۷۹

شماره اتاق    ۲

شرح وظایف

۱- پیگیری و رفع مشکلات مربوط به خوابگاه

۲- نظارت بر عملکرد کارکنان و سایر افراد شاغل در خوابگاه

۳- پیشگیری از مشکلات مربوط به دانشجویان

۴- ارتباط موثر با دانشجویان

 


 
 

مهدیه زنگی آبادی

کارشناس امور خوابگاه ها

تحصیلات       : لیسانس

شماره تماس  :۳۱۳۲۵۲۷۹

شماره اتاق  ۲

شرح وظایف

۱- ثبت مشخصات ساکنین خوابگاه ها

۲- اعلام میزان بدهی هزینه خوابگاهی دانشجویان فارغالتحصیل، انتقالی، جابجایی و میهمانیجهت تسویه حساب

۳- اعلام بدهی هزینه خوابگاهی دانشجویان

۴- ارسال اسناد هزینه خوابگاه ها به صندوق رفاه دانشجویان