۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

 

آقای محمود قربانی نژاد

  سرپرست امور دانشجویی

  تحصیلات                 : کارشناس ارشد ادبیات

  شماره تماس          :۰۳۴-۳۱۳۲۵۳۰۱-۲

  دورنگار                   ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۹۲

   ۵ :          شماره اتاق 


         vcs@kmu.ac.ir:   پست الکترونیک 

                                                                           

 

 
آقای محمود قربانی نژاد 

 مدیر امور فرهنگی

 تحصیلات              :   کارشناس ارشد ادبیات

 شماره تماس             :   ۰۳۴-۳۱۳۲۵۳۰۱-۲
 دورنگار                       :   ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۹۲

   ۵   :            شماره اتاق 

  vcs@kmu.ac.ir   :    پست الکترونیک 

 

 


                                                         

آقای محسن قلیزاده 

مدیر امور تربیت بدنی

تحصیلات                  : کارشناس ارشد تربیت بدنی

شماره تماس            :۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۶۱

دورنگار                     :۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۵۶

vcs@kmu.ac.ir :     پست الکترونیک