۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان کسب رتبه برتر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه درسال 95
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1396
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1396
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1396
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
شانزدهمین کلاس آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1395
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ آذر
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان در سال 1395
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1395
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۱ آذر
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
کلاسهای آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1395
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
جلسات شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
اولین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان در سال ۱۳۹۳ در تاریخ ۹۳/۲/۳۰ تشکیل و تعداد ۳ پرونده مطرح گردید
جلسات شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال ۱۳۹۳
برگزاری کلاسهای توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۳
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
برگزاری کلاسهای توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۳
برگزاری کلاسهای توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۳
کسب رتبه دوم کشوری
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
کسب رتبه دوم کشوری در ارزیابی عملکردی سال 1392 شورای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور...
کسب رتبه دوم کشوری
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1394
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1394
جلسات شورای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان سال 1394