۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 

 نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمد مهدی آقایی  جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع
آقای علیرضا کرمانی زاده  مدیر بـــودجــه و برنامه ریزی
 آقای اکبر قلی زاده  مدیر امور مـــالــی
 آقای سعید بابایی  مدیــر خدمات پشتیبــــانی
 دکتر کاوه نوحی  مدیر توسعه و سرمایه انسانی
 مهندس حسیــن ایرانمنش  مدیر دفتر فنـی و نظارت بر طــــرحهای عمـــرانی
مهندس وحید حبیی فر مدیر آمار و فناوری اطلاعات