۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر

 

دریافت

آیین نامه دفاع دانشجویان دکتری با دو مقاله اکسپت شده

دریافت

قبولی مقاله مرور نظام مند و متا آنالیز به عنوان مقاله برای دفاع

دریافت

سابمیت کردن مقاله در دوره کارشناسی ارشد برای اخد مجوز دفاع