۱۳۹۶ چهارشنبه ۵ مهر
تعداد بازدید : 125
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم مریم دستور پور

 

خانم دکتر خانجانی

دریافت

2

خانم مریم زمانیان

 

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

3

آقای مهدی مرادی نظر

برآورد تعداد اقدام کنندگان به خودکشی با روش مسمومیت عمدی در شهرستان کرمانشاه بر اساس تواتر مراجعه افراد به بیمارستان در سال 1393

آقای دکتر حقدوست

دریافت