۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر

مدیر گروه آمار زیستی، اپیدمیولوژی و MPH:

آقای دکتر محمد رضا بانشی

مرتبه علمی: دانشیار

 

Google scholar

Scopus

C.V

Email address: rbaneshi2@gmail.com

Tel:(034)31325088