۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

با سلام

گزارش شش ماهه آقای میثم رضاپور با عنوان"عوامل اجتماعی  بوم شناختی مرتبط با رفتارهای زورگویی(bullying) همسالان نوجوانان" روز یکشنبه مورخ 1396/06/26  ساعت 13 برگزار می گردد.