۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
گروه مدیریت و اقتصاد دارویی
مدیر گروه

 

دکتر باقر امیرحیدری

دکترپیام خزائلی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: pkhazaeli@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325240-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر باقر امیرحیدری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی :  بیوتکنولوژی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:   b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325855-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یاcv

دکتر فاطمه دباغ زاده

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  dabaghzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325034-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر حمید شریفی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : 

گروه آموزشی : 

 وب سایت شخصی 

پست الکترونیکی: 

شماره  تماس : 31325-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : 

گروه آموزشی : 

 وب سایت شخصی 

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 3132-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر آرش شهروان

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : 

گروه آموزشی : 

 وب سایت شخصی 

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 3132-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر علی اکبر حقدوست

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : 

گروه آموزشی :  

 وب سایت شخصی  

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 3132-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر مهدی انصاری 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :  استاد

گروه آموزشی :  فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:   mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325022-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر علی ماندگاری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : دانشیار

گروه آموزشی :  سم شناسی و فارماکولوژی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  alimandegary@yahoo.com

شماره  تماس : 31325011-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv