۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
 گروه شیمی دارویی
مدیر گروه

دکتر عالیه عامری

دکترعلی اسدی پور

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی :   شیمی دارویی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  aliasadipour@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325248-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر مصطفی پورنامداری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی :  شیمی دارویی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  m_pournamdari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325390-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر عبدالرضا حسن زاده

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی :  شیمی دارویی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  a_hassanzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325021-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر احسان فقیه میرزایی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی :  شیمی دارویی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 31325010-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر یعقوب  پورشجاعی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی : شیمی دارویی 

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  y.pourshoja@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325021-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر عالیه عامری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی :   شیمی دارویی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  al_ameri@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325171-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

 

کارشناسان گروه

مریم یزدانیان (کارشناس ارشد شیمی آلی)

عادله مولا (کارشناس ارشد شیمی- فیزیک)

 

 

ماموریت گروه:

شیمی دارویی رشته ای است که در آن دانش آلی و بیولوژی با هم آمیخته گردیده و یک متخصص شیمی دارویی موفق باید در محدوده شیمی آلی ، بیولوژی ، فاماکولوژی و فارماکوکینتیلک از دانش کافی برخوردار باشد از آنجا که هدف این رشته تخصصی طراحی و ساخت ترکیبات جدید دارویی بعنوان

new pharmaceutical ingredients  بهینه کردن اثرات ترکیبات دارویی موجود (Drug-development ) از طریق بهبود ساختار شیمیایی آنها و یا مواد همراه و همچنین تعیین مقدار مواد شیمیایی و دارویی در ماتریکسهای مختلف شیمیایی و بیولوژیک با استفاده از روش های آنالیز کمی می باشد، لذا تسلط به علومی مانند شیمی آلی ، آنالیز دستگاهی (کروماتوگرافی ، پلاروگرافی ، جذب اتمی ، IR ، NMR ، Mass ) ، فارماکولوژی، بیوشیمی و بیوفارماسی ضروری می باشد.

 بر اساس مطالب ارائه شده فوق یک متخصص شیمی دارویی می تواند  درحوزه های تحقیقاتی ذیل به تحقیق بپردازد.

  -  طراحی مواد اولیه بالقوه موثر با استفاده از نرم افزارهای موجود که این قسمت در زیر شاخه    computational chemistry  قرار می گیرد.

 -  سنتز مواد اولیه طراحی شده جهت بررسی اثر بر روی یک اورگانیسم و یا بیماری خاص و در کنار آن بررسی صحت ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های دستگاهی نظیر   NMR و Mass  ، IR

 -  آنالیز مواد دارویی و یا شیمیایی در ماتریکس های مختلف شیمیایی و یا بیولوژیک با استفاده از  روش های دستگاهی مانندLc-MS  و Gc-Ms ، پلاروگراف، جذب اتمی و ...

-  یافتن اهداف مناسب برای غلبه بر بیماری های خاص با استفاده از دانش بیوشیمی جهت طراحی مولکولهایی که قادر باشند هدف مذکور را مهار و یا تحریک نمایند