۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
گروه بیوتکنولوژی
مدیر گروه

 

دکتر صالحه صبوری

 

دکتر باقر امیرحیدری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :  استادیار

گروه آموزشی : بیوتکنولوژی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325855-034

شماره  فکس:31325830-034

مشاهده رزومه یاcv

دکتر حمید فروتن فر

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :   دانشیار

گروه آموزشی : بیوتکنولوژی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  forootanfar@yahoo.com

شماره  تماس : 31325238-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv  

دکتر مجتبی شکیبایی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :   دانشیار

گروه آموزشی : بیوتکنولوژی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  shakiba@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325253-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر صالحه صبوری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی : فارماکوگنوزی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 31325017-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر بهزاد بهنام

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :   استادیار

گروه آموزشی : فارماکوگنوزی

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: behnamb@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325315-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

 
کارشناسان گروه
 

 کسب موافقت اصولی برای راه اندازی دوره دکترای تخصصی

(Ph.D)بیوتکنولوژی دارویی

در مورد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران