۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

گروه فارماسیوتیکس

 

مدیر گروه

 

دکتر مهدی انصاری

 

 

دکتر مهدی انصاری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325022-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر محمدحسن مصحفی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  moshafi14@kmu.ac.ir     ,    moshafi14@yahoo.com

شماره  تماس : 31325018-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

 

دکتر مهدی رضایی فر

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  m_rezaeifar@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325023-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر عباس پرداختي

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  abpardakhty@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325041-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر پيام خزائلي

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:   pkhazaeli@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325240-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر غلامرضا دهقان

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  ghr_dehghan@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325014-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر احسان مهاجری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی: استادیار 

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 313250-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

کارشناسان گروه
مهناز امیری:(کارشناس ارشد-شیمی فیزیک)

غزاله ایل بیگی:(کارشناس ارشد- میکروبیولوژی)