۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

 انتخاب واحد دانشجویان
 
 دوشنبه ۲۰/۱۱/۹۳   لغایت جمعه۲۴/۱۱/۹۳ 
 
 شروع کلاسها
 
 شنبه ۹۳/۱۱/۲۵
 
حذف و اضافه دروس
 
 شنبه ۰۹/۱۲/۹۳ لغایت دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۱
 
 حذف تک درس
 
 دوشنبه۲۸/۰۲/۹۴ لغایت سه شنبه ۹۴/۰۲/۲۹
 
 پایان کلاسها
 
 پنجشنبه ۲۸/۰۳/۹۴
 
 امتحانات دروس پایان ترم
 
 شنبه۳۰/۰۳/۹۴لغایت پنجشنبه ۹۴/۰۴/۱۸
 
 لازم به ذکر است انتخاب واحد دانشجویان قدیم باید تنها از طریق اینترنت انجام شود