۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد

اعضاء کمیته

 

دکتر رقیه مهدی پور مسئول کیمته
دکتر بتول تیرگری معاون پژوهشی
خانم فروغ عامری هیات علمی
خانم کبری علیدوستی مدیرگروه مامایی
خانم حکیمه حسین رضایی هیات علمی
دکتر مه لقا دهقان هیات علمی
دکتر پروین منگلیان هیات علمی
دکتر منیره السادات نعمت الهی هیات علمی

 

اهداف و فعالیتهای کمیته استعداد درخشان

  • پیگیری تقاضا ها و نیازهای دانشجویان استعداد درخشان

  • تدارک و تشویق و ترغیب دانشجویان

  • استفاده بهینه از توانایی دانشجویان در بخش های مختلف EDO