۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

اعضاء کمیته

 

دکتر علی راوری

مسئول کمیته

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکتر عاطفه احمدی 

هیات علمی

مهندس وحیده عرب فریدی

کارشناس رایانه

خانم زهرا دیودار

مربی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته تکنولوژی

 

  • اطلاع رساني در زمينه ي سايت و ارتباطات آموزشي

  • پيگيري و تهيه و تدوين برنامه هاي آموزش مجازی

  • پيگيري و تهيه امکانات و وسایل کمک آموزشی مناسب