۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير

اعضاء کمیته

 

دکتر مسعود ریانی

مسئول کمیته

دکتر جمیله فرخ زادیان

مدیر گروه بهداشت همگانی

دکتر ام سلیمه رودی

هیات علمی

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر گروه داخلی جراحی

دکتر عاطفه احمدی

هیات علمی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

مهندس وحیده عرب فریدی

کارشناس رایانه

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته تکنولوژی

 

  • اطلاع رساني در زمينه ي سايت و ارتباطات آموزشي

  • پيگيري و تهيه و تدوين برنامه هاي آموزش مجازی

  • پيگيري و تهيه امکانات و وسایل کمک آموزشی مناسب