۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد

اعضاء کمیته

 

دکتر سکینه سبزواری

مسئول کمیته

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر داخلی جراحی

خانم کبری علیدوستی

مدیر گروه مامایی

دکتر ام سلیمه رودی

هیات علمی

دکتر جمیله فرخ زادیان

هیات علمی

دکتر پروین منگلیان

هیات علمی

 

 

اهداف و فعالیتهای كميته ارزشيابي

 

  • پيگيری و همکاری در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به شاخص هاي ارزشيابي مناسب

  • پيگيري و همکاری در ارزشيابي مدرسين و ارزشيابي سيستم و برنامه هاي آموزشي

  • پیگیری، تهیه و تدوين برنامه هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي

  • پیگیری، تهيه و باز نگری log book دانشجویان پرستاری و مامایی