۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير

 اعضاء کمیته

 

دکتر فیروزه میرزائی

مسئول کمیته

دکتر رقیه مهدی پور

مدیرگروه داخلی جراحی

خانم کبری علیدوستی

مدیرگروه مامایی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکترصدیقه ایرانمنش

هیات علمی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته كميته آموزش اساتيد و آموزش مداوم

 

  • نيازسنجي در ارتباط با موضوعات تخصصي، همکاری با آموزش مداوم دانشگاه

  • شناسايي روزآمد نيازهاي آموزشي

  • تعيين اولويت هاي برنامه هاي آموزشي، تهيه فهرست موضوعات آموزشي

  • نيازسنجي آموزشي اعضا ء هيئت علمي، همكاري در طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي

  • توسعه ي توانايي هاي اساتيد در گسترش روش هاي بهينه و نوين آموزش