۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير

اعضاء کمیته

 

دکتر عصمت نوحی

مسئول کمیته

دکتر علی راوری

ریاست دانشکده

خانم فروغ عامری

هیات علمی

دکتر بهناز باقریان

هیات علمی

دکتر رقیه مهدی پور

هیات علمی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته برنامه ريزي آموزشي

 

  • پیگیری ارائه طرح درس( Lesson plan)

  • پیگیری تدوین برنامه هاي دوره هاي آموزشي( Course plan) توسط اعضاء هيئت علمي و گروههاي آموزشي

  • مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي شيوه هاي نوين آموزشي

  • پيگيري تدوين و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده

  • پيگيري تدوين و همکاری در ارزشیابی برنامه راهبردی دانشکده