۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد

اعضاء دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

دکتر علی راوری

ریاست دانشکده

دکتر فیروزه میرزائی

معاون آموزشی

دکتر بتول تیرگری

معاون پژوهشی

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر گروه جراحی داخلی

دکتر جمیله فرخ زادیان

مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه

خانم کبری علیدوستی

مدیر گروه مامایی

خانم گلناز فروغ عامری

هیات علمی

دکتر ام سلیمه رودی

هیات علمی

خانم سکینه میری

هیات علمی

خانم طاهره رمضانی

هیات علمی

دکتر عاطفه احمدی

هیات علمی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکتر بهناز باقریان

هیات علمی

دکتر سکینه سبزواری

هیات علمی

دکتر پروین منگلیان

هیات علمی

دکتر مه لقا دهقان

هیات علمی

دکتر جمیله فزخ زادیان

هیات علمی

دکتر منیره السادات نعمت الهی

هیات علمی

خانم رضوان علی میرزائی

هیات علمی

خانم ناهید نصری

هیات علمی

خانم نسیم شاه رحمانی

هیات علمی