۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل

دکتر علی راوری دکتری پرستاری رئیس دانشکده 31325219

ravary4776@yahoo.com

دکترفیروزه میرزائی دکتری بهداشت باروری معاون آموزش 31325219 f_mirzaee@kmu.ac.ir
دکتر بتول تیرگری دکتری پرستاري داخلي جراحي معاون پژوهشی 31325219 b_tirgari@kmu.ac.ir

خانم معصومه دادگستری

کارشناس فناوری اطلاعات رئیس امور اداری 31325199 m_dadgostar@yahoo.com

 

 

آقای احمد شمس الدینی 

 

کارشناس ارشد مدیریت مالی رئیس امور مالی 31325316

ahmad_135981@yahoo.com