۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد

دفتر توسعه آموزش ( EDO )

 

 

دکترعصمت نوحی

مسئول دفتر توسعه آموزش

درجه علمی: کارشناسی ارشد، آموزش پزشکی، دکتری پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن

03431325201

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

e_nuhi@kmu.ac.ir

 

کارشناسان دفتر توسعه آموزش ( EDO )

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

خانم فاطمه زرین نعل

 کارشناس EDO

31325207

خانم وحیده جمشیدی

 کارشناس EDO

31325207