۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

 

مدیرگروه پرستاری بهداشت همگانی

 

دکتر جمیله فرخ زادیان

مرتبه علمی: استادیار

تلفن

03431325200

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

farokhzadian2010@yahoo.com

cv

 

 

اعضای گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

دکتر منیره السادات نعمت الهی

مرتبه علمی: استادیار

خانم سکینه میری

مرتبه علمی: مربی

خانم صدیقه خدابنده

مرتبه علمی: استادیار

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

monirnematollahi@yahoo.com

s_miri@kmu.ac.ir

s_khodabandeh@kmu.ac.ir

 

 

اعضای گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

خانم گلناز فروغ عامری

مرتبه علمی: مربی

دکتر زهره خشنود

مرتبه علمی: استادیار

رضوان علی میرزائی

مرتبه علمی: مربی

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

0343131325188

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

Golnazf@yahoo.com

z.khoshnoud@kmu.ac.ir

s_miri@kmu.ac.ir