۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 

آزمون عملی دانشکده پرستاری

 

امتحان عملی اصول و فنون پرستاری به روش osce سه شنبه وچهارشنبه مورخ  97/09/06 و 97/09/07 برگزار گردید.