۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
دکتر مهدی پور
دکتر رودی
دکتر باقریان
دکتر نوحی
دکتر سبزواری
خانم عسکری
طرح درس بالینی
طرح درس تئوری