۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
لیست فرآیندهای آموزشی
تعداد دانلود تا کنون: 9
پيگيري و همکاری و اجرای آزمون OSCE مهارتهای اورژانس و فوریتهای دانشجویان پرستاری در آزمایشگاه مهارتهای بالینی Skill Lab
تعداد دانلود تا کنون: 5
پیگیری فرایند آموزش مهارتهای عملی اورژانس و فوریتهای دانشجویان پرستاری و اجرای طرح DEMO در آزمایشگاه مهارتهای بالینی Skill Lab
تعداد دانلود تا کنون: 2
پیگیری فرایند آموزش مهارتهای پایش وضعیت سلامت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری اجرای طرح DEMO در آزمایشگاه مهارتهای بالینیSkill Lab
تعداد دانلود تا کنون: 1
پيگيري و همکاری و اجرای آزمون OSCE پایش وضعیت سلامت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری در آزمایشگاه مهارتهای بالینی Skill Lab
تعداد دانلود تا کنون: 1
پیگیری فرایند آموزش مهارتهای مراقبتهای اعمال یداوی پرستاری طب مکمل دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اجرای طرح DEMO در آزمایشگاه مهارتهای بالینیSkill Lab
تعداد دانلود تا کنون: 1
پيگيري و همکاری و اجرای آزمون OSCE مهارتهای مراقبتهای اعمال یداوی پرستاری طب مکمل دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در آزمایشگاه مهارتهای بالینی Skill Lab
تعداد دانلود تا کنون: 1
پیگیری فرایند آموزش پیش کار آموزی فارماکولوژی بالینی دانشجویان پرستاری و اجرای طرح داروخانه نمادین
تعداد دانلود تا کنون: 1
پیگیری فرایند آموزش عملی مراقبت در منزلHome Care دانشجویان پرستاری و اجرای طرح مرکز مشاوره و خدمات پرستاری
تعداد دانلود تا کنون: 1
طرح همیاران همتا و استفاده بهینه از توانایی دانشجویان برتر کارشناس و کارشناس ارشد در بخش های مختلف بالینی (طرح Co-mentorship)
تعداد دانلود تا کنون: 1