۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
 رشته تحصیلی
 
 لینک دانلود
 

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

دکتری سلامت در بلایا
 

دکتری سیاست گذاری
 
 
دکتری انفورماتیک پزشکی

 

دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 

کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 
 
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت  
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت