۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم

تلفن داخلی

آقای دکتر حسین فلاح مسئول آموزش علوم پایه 33257669

33257660-64

206

خانم سیمین احمدی کارشناس آموزش علوم پایه 33257669

33257660-64

360

خانم مهدیه نیک روان کارشناس آموزش علوم پایه 33257669

33257660-64

360

خانم بتول سام کارشناس آموزش علوم پایه 33257669

33257660-64

360

خانم نسرین نیک نفس کارشناس آموزش علوم پایه 33257669

33257660-64

360