۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
کارشناسی ارشد انگل شناسی             
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد علوم تشریح
کارشناسی ارشد ژنتیک
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناسی ارشد قارچ شناسی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی
کارشناسی ارشد ویروس شناسی
دکترای تخصصی انگل شناسی
دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
دکترای تخصصی علوم تشریح
دکترای تخصصی فیزیولوژی
دکترای تخصصی میکروب شناسی
دکترای تخصصی علوم اعصاب