۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
کوریکولوم کارشناسی ارشد انگل شناسی             
کوریکولوم کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
کوریکولوم کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کوریکولوم کارشناسی ارشد علوم تشریح
کوریکولوم کارشناسی ارشد ژنتیک
کوریکولوم کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کوریکولوم کارشناسی ارشد قارچ شناسی
کوریکولوم کارشناسی ارشد میکروب شناسی
کوریکولوم کارشناسی ارشد ویروس شناسی
کوریکولوم دکترای تخصصی انگل شناسی
کوریکولوم جدید دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی (وردی 98 به بعد)
کوریکولوم دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
کوریکولوم جدید دکترای تخصصی علوم تشریح (ورودی 97 به بعد)
کوریکولوم دکترای تخصصی علوم تشریح
کوریکولوم دکترای تخصصی فیزیولوژی
کوریکولوم دکترای تخصصی میکروب شناسی
کوریکولوم دکترای تخصصی علوم اعصاب