۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
حذف نمره درس مردودی
پرداخت کمک هزینه دانشجویان دکترای  پس از مدت  زمان مجاز تحصیل
حضور و غیاب  دانشجویان Ph.D
در خصوص حضور تمام وقت دانشجویان دکتری  تخصصی
در خصوص سیستم پایش عملکرد دانشجویان مقاطع تحصیلات  تکمیلی