۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم

تلفن داخلی

خانم دکتر رویا احمدرجبی سرپرست تحصیلات تکمیلی 33257315

33257660-4

داخلی 301

خانم مریم خواجه صادق کارشناس آموزش 33257315

33257660-4

داخلی 356

خانم نوشین حسینی نسب کارشناس آموزش 33257315

33257660-4

داخلی 356

خانم طیبه سیستانی کارشناس آموزش 33257315

33257660-4

داخلی 356

                         

 

                                رشته های تحصیلات تکمیلی موجود در دانشکده

رشته

مقطع

بیوشیمی کارشناسی ارشد و دکتراِی تخصصی
فیزیولوژی کارشناسی ارشد و دکتراِی تخصصی
آناتومی کارشناسی ارشد و دکتراِی تخصصی
میکروب شناسی کارشناسی ارشد و دکتراِی تخصصی
انگل شناسی کارشناسی ارشد و دکتراِی تخصصی
قارچ شناسی کارشناسی ارشد
ویروس شناسی کارشناسی ارشد
ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد
ایمنی شناسی کارشناسی ارشد
علوم اعصاب دکتراِی تخصصی

 

                       

                                  تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصی

تعداد دانشجویان MPH
141 90

5

 

 

                     تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده به تفکیک رشته

رشته ارشد دکترای تخصصی
انگل شناسی 13 13
ایمنی شناسی 19 -
بیوشیمی 18 14
ژنتیک 10 -
علوم اعصاب - 15
علوم تشریح 16 15
فیزیولوژی 9 23
قارچ شناسی 20 -
میکروب شناسی 18 10
ویروس شناسی 18 -

                       

 

                           اعضای شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر نادر شاهرخی مسئول تحصیلات تکمیلی گروه فیزیولوژی
دکتر شهلا منصوری مسئول تحصیلات تکمیلی گروه میکروب شناسی
دکتر غلامعباس محمدی مسئول تحصیلات تکمیلی گروه بیوشیمی
دکتر زهرا بابایی مسئول تحصیلات تکمیلی گروه انگل شناسی
دکتر حمید دانشور مسئول تحصیلات تکمیلی گروه ایمنی شناسی
دکتر حسین صافی زاده مسئول تحصیلات تکمیلی گروه پزشک خانواده 
دکتر وحید شیبانی مسئول تحصیلات تکمیلی گروه علوم اعصاب
دکتر مسعود عزت آبادی مسئول تحصیلات تکمیلی گروه آناتومی
دکتر نصرالله صالح گوهری مسئول تحصیلات تکمیلی گروه ژنتیک انسانی