۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

 

عکس نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر نادر شاهرخی دکترای فیزیولوژی

معاون اداری مالی

33257672

33257319

nshahrokhisa@yahoo.com
احمدرضا سلیمانی کارشناس تربیت بدنی رئیس امور عمومی 33257674  
  مهدی اسدی کرم   سرپرست امور مالی 33257320