۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 

عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر سیدحسن افتخار واقفی  دکترای علوم تشریح رئیس دانشکده

33257672

33257319

sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir
دکتر زهرا سلطانی دکترای فیزیولوژی معاون آموزشی

33257672

33257319

z.soltani@kmu.ac.ir
دکتر غلامرضا سپهری دکترای فارماکولوژی معاون پژوهشی​

33257672

33257319

gsepehri@yahoo.com
دکتر نادر شاهرخی دکترای فیزیولوژی

 معاون اداری مالی

33257672

33257319

nshahrokhisa@yahoo.com
دکتر علی حسینی نسب فوق تخصص عفونی  سرپرست معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی

33257660

داخلی 387

ali4221@gmail.com
دکتر رضوان امیری متخصص پوست سرپرست آموزش بالینی 33257315 rezvanamiri1358@yahoo.com
دکتر رویا احمدرجبی دکترای  باکتری شناسی تخصصی

سرپرست تحصیلات

تکمیلی

33257660

داخلی 301

r.ahmadi@kmu.ac.ir
خانم ژیلا علی حسینی کارشناسی ارشد پرستاری سرپرست امور بیمارستان ها

33257672

33257319

 
دکتر علیرضا امیربیگی متخصص جراحی عمومی  مسئول دفتر توسعه

33257660

داخلی 246

ali_amirbeigi@yahoo.com

آقای احمدرضا سلیمانی کارشناس تربیت بدنی رئیس امور عمومی 33257674   
  آقای مهدی اسدی کرم کارشناسی ارشد مدیریت سرپرست امور مالی 33257320