۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر

 

 

زیر محور

خط مشی های محور حقوق گیرنده خدمت

اطلاع رسانی و ارتباطات

راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان

 

تسهیلات و حمایت ها

رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت

 

تسهیلات و حمایت ها

حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر