۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر

 

   اطلاعات پذيرش :

 

  • ارائه دفتر چه بیمه که داراي تاریخ اعتبار است و کارت ملی در بدو پذیرش الزامی می باشد.

 

  • ارائه فرم ارجاع براي پذیرش بیماران روستایی جهـت اسـتفاده از مزایـاي بیمه روستایی الزامی است.

 

  • در صورتیکه بیمار شما تصادفی ( حوادث ترافیکی)می باشد جهت استفاده از مزایاي درمان رایگان ارائه کپی گزارش پلیس یـا پایگـاه انتظـامی و یـا کروکی لازم است.

 

  • اگر بیمارتان تحت پوشش هیچ نوع بیمه اي نیسـت جهـت دریافـت بیمـه سلامت همگانی به دفتر بیمه واقع در خیابان خامنه اي یا دفاتر پیشـخوان دولت ( خیابان خامنه اي) و کافی نت ها جهت ثبت نام مراجعه نمائید.

 

  • اگر داراي بیمه تکمیلی می باشید در بدو پذیرش اعلام نمائید( هر نوع بیمه تکمیلی) که صورتحساب جهت ارائه به بیمه تکمیلی به شما ارائه شود. (این مرکز تنها با بیمه تکمیلی مس کارگري قرارداد دارد) .

 

  • استفاده از دفترچه بیمه سایر افراد باعث اعمال هزینه ها بصورت آزاد می شود وعلاوه براین موجب ابطال دفترچه وبرخورد قضایی سازمان بیمه بـا فرد متخلف وتاخیر در ترخیص بیمار وافزایش هزینه هاي بیمـار واتـلاف وقت بیماران وهمراهان می شود .

 

  • کارشناسان مقیم بیمه هاي تامین اجتماعی وسلامت در سـاعات اداري در بیمارستان حضور دارند .

 

     اطلاعات ترخيض :

 

ساعت ترخیص بیماران 11 صبح است. در هنگام تـرخیص تائیدیـه بیمـه توسـط کارشناس الزامی می باشد.

 

ترخیص با نظر پزشک پس از انجام کامل اقدامات درمانی ، امنیت بیمار را به دنبال خواهد داشت. لطفاً از ترخیص بیمار با رضایت شخصی خودداري نمائید.

 

در صورتیکه بیمار نیاز به اعزام به مراکز دیگـر را داشـته باشـند اعـزام پـس از اطمینان از ثبات وضعیت بیمار در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

 

هرگونه صورتحساب باید از طریق صندوق بیمارستان پرداخت شود از دادن وجـه نقد ویا واریز مبلغ به سایر حساب ها خودداري وموضوع را دراسـرع وقـت بـه مدیریت وواحد رسیدگی به شکایات اعلام نمایید .