۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر

برنامه پزشكان متخصص بيمارستان وليعصر (عج ) شهربابك

 
 

نام پزشك

تخصص

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

دكتر رشيدي

گوش حلق بيني

عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

دكتر شكري

ارتوپدي

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

دكتر يوسفي

چشم پزشك

صبح و عصر

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

دكتر سالكي

زنان و زايمان

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر محمدي نسب

زنان و زايمان

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر نوذري نيا

جراح

عصر

-

عصر

-

عصر

دكتر حسيني

داخلي

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر بلند اختر

داخلي

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر رئيسي

اطفال

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر توكليان

اعصاب و روان

صبح و عصر

 

صبح و عصر

 

صبح و عصر

دكتر ابنـــاء

مغز و اعصاب

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

 

  ساعت فعالیت کلینیک صبح ها از ساعت7/5 صبح وعصر ها از ساعت 4بعد ازظهـر مـی باشـد .

 

حضـور متخصصـان براسـا س برنامـه حضـور آنهـا دربیمارستان ماهیانه برنامه ریزي می شود .

 

نوبت دهی کلینیک درهرروز همان روز صورت می گیرد .