۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند

برنامه پزشكان متخصص بيمارستان وليعصر (عج ) شهربابك

 
 

نام پزشك

تخصص

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

دكتر آرش شرفيان

گوش حلق بيني(ENT)

 

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

دكترحسين شكري

ارتوپدي

 

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

دكتر سحر يوسفي

چشم پزشك

 

صبح و عصر

صبح و عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

دكتر فهيمه يوسف زاده

زنان و زايمان

 

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكترفاطمه محمدي نسب

زنان و زايمان

 

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر نوذري نيا

جراح

 

عصر

-

عصر

-

عصر

دكتر حسيني

داخلي

 

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر بلند اختر

داخلي

 

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر  الهه رئيسي

اطفال

 

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

دكتر نجمه توكليان

اعصاب و روان

 

صبح و عصر

 

صبح و عصر

 

صبح و عصر

دكتر  زهره ابنـــاء

مغز و اعصاب

 

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

 

  ساعت فعالیت کلینیک صبح ها از ساعت 9 صبح وعصر ها از ساعت 4 بعد ازظهـر مـی باشـد .

 

    نوبت دهی کلینیک فقط از طريق نوبت دهي تلفني صورت مي گيرد .

 

حضـور متخصصـان براسـا س برنامـه حضـور آنهـا دربیمارستان ماهیانه برنامه ریزي می شود .