۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد

 

  تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت سال 1396

 

 

خدمت قيمت هرشب(ريال) پرداختي بيمار با بيمه هر شب 10% مبلغ

تخت عمومي(داخلي،اطفال،جراحي،اورژانس و غيره )

 

2344000 234400

تخت CCU

 

3602940 360294

تخت ICU

 

7205880 720588

تخت نوزاد

 

1087560 108756

تخت خصوصي

 

3105000 310500

ويزيت بستري روز اول

 

523600 52360

ويزيت بستري روز دوم

 

428400 42840

ويزيت بستري روز ترخيص

 

285600 28560