۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد

 

 

آدرس:  

 

 

کرمان شهربابک خیابان ولیعصرمرکز بهداشتی درمانی شهرستان شهربابک _ کد پستی 7751681147

 

 

تلفن:  034-34112185