۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
کد : 25281-27287      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند    تعداد بازدید : 6200

شماره تلفن های سازمان مرکزی دانشگاه

شماره تلفن های سازمان مرکزی دانشگاه

لیست شماره تلفن های ستاد مرکزی، معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی

پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پیش شماره جهت تماس مستقیم  3132
 

 

حوزه ریاست

قائم مقام ریاست

آقای دکتر روحانی

5813

رئیس دفتر

آقای رضا پور

5809

دفتر ریاست

خانم صیادی

5820

دفتر ریاست

خانم علیدادی

5629

دفتر ریاست

آقای فقری

5678

دفتر ریاست

آقای اکبری

5818

فاکس

31325822

 

روابط عمومی

رییس روابط عمومی

آقای ثمری

5804

روابط عمومی

آقای مددی

5799

روابط عمومی

خانم طاهری

5964

روابط عمومی

خانم خجسته

5836

روابط عمومی

خانم ابوالحسنی

5824

فاکس

31325802

 

 

نهاد رهبری

رییس  دفتر مسئول نهاد

آقای گنجوی

5961-5952

معاون نهاد

حجت الاسلام و المسلمین عرب

5841

مدیر اجرایی

آقای سلطانی

5841

شواری هماهنگی عمره و عتبات استان

آقای شمسی

5844

روابط عمومی 

آقای قطب الدینی

5845

کارشناس فرهنگی

آقای محمودی

5994

کارشناس فرهنگی

آقای شفیعی

5968

کارشناس فرهنگی

آقای کیالی

5978

مسئول فرهنگسرای باران

آقای مقبلی نژاد

5124

فرهنگسرای باران

خانم سرکوهی - خانم احمدیه

5399

ساختمان صبا - مسئول واحد خواهران

خانم طیار زاده

 5310-5309

ساختمان صبا - ستاد اقامه نماز

حجت الاسلام و المسلمین پورحبیبی

5308

فاکس

31325955

 

 

امور حقوقی

مسئول امور حقوقی

آقای رفتاری

5950

امور حقوقی

آقای نیایش

5965

امور حقوقی

آقای پورعسکری

5972

امور حقوقی

خانم اسکندری

5965

امور حقوقی

خانم توکلی

5972

فاکس

31325951

31325976

 

اتاق فکر

رییس اتاق فکر

خانم دکتر نوری حکمت

5953

اتاق فکر

خانم رحیمی

5831

اتاق فکر

خانم عمادی

5960

اتاق فکر

آقای رجب علی پور

5963

اتاق فکر

خانم حقیقی

5953

 

روابط بین الملل

مدیر روابط بین الملل

دکتر باقر امیر حیدری

5855

امور بین الملل

خانم  روحانی زاده

5856

امور بین الملل

خانم  برجسته

5857

فاکس

31325830

 

دبیرخانه هیات امنا

رییس دبیرخانه هیات امنا

دکتر سارا امان پور

5828

 کارشناس دبیرخانه هبات امنا  خانم صباح  5843

 

 

ستاد هماهنگی امور شبکه های بهداشت و درمان

ستاد هماهنگی امور شبکه ها

آقای نقوی

5816

  

معاونت آموزشی

مسئول دفتر

خانم عربی

5636 - 5638

امور عمومی

آقای دانشور

5779

امور مالی

آقای عبدالرشیدی               

5793

امور مالی

آقای قوام

5782

امور مالی

خانم حصیبی

5793

دبیرخانه

خانم کریمی

5775

امور رایانه

خانم نوروززاده    

5765

بورس و ماموریت های آموزشی

خانم عمرانی

5763

دبیرخانه هیئت ممیزه

خانم سیستانی      

5795

کارگزینی هیات علمی

خانم حسینعلی پور

5769

کارگزینی هیات علمی

خانم محمدی پورنجیب

5778

کارگزینی هیات علمی

خانم عبدی

5767

کارگزینی هیات علمی

خانم شیخ شعاعی

5776

فاکس

31325759

 

 

دبیرخانه هیئت اجرائی جذب

دبیرخانه جذب و هسته تحقیق

آقای موسوی

5761

دبیرخانه هیئت اجرائی جذب

خانم امیری

5791

دبیرخانه هیئت اجرائی جذب

خانم مومنی

5791

فاکس

31325762

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس دفتر معاونت توسعه

آقای دوست محمدی

5821-5723

دفتر معاونت

خانم امینی

5733

دفتر کار آفرینی

آقای دوست محمدی

5821-5723

فاکس معاونت

31325724

فاکس دفتر کارآفرینی

31325727

 

   مدیریت توسعه و سرمایه انسانی

مدیر سرمایه انسانی خانم دکتر یزدانپناه 5728
 

مسئول دفتر

خانم سعید

5728 5729

  معاون مدیر سرمایه انسانی

خانم شیخ زاده

5995

رئیس اداره کارگزینی

آقای بهمنی            

5986

تخلفات اداری

آقای ایرانمنش    

5712

تخلفات اداری

آقای آریایی

5712

آموزش ضمن خدمت

خانم علیدادی

5673

آموزش ضمن خدمت

خانم برفه

5715

آموزش ضمن خدمت

خانم بنان

5715

دایره مرخصی ها

خانم کردستانی

5716

دایره مرخصی ها

خانم عسکرعباسی

5716

دفتر طرح نیروی انسانی

خانم حسینی

5709

دفتر طرح نیروی انسانی

خانم جیرانی

5709

واحد استخدام

آقای فخری

5764   

واحد استخدام

خانم گلزاری

5591

واحد استخدام

خانم ایزدی

5591

واحد استخدام

آقای عامری

5707

واحد انتصابات

خانم ریانی

5794

واحد انتصابات

خانم قشقایی

5794

تحول اداری

آقای اکبری

5711

تحول اداری

خانم گیلانی پور

5711

نقل وانتقالات

آقای قهرمانی

5706

نقل وانتقالات

خانم محمودی

5710

ارزشیابی

خانم شادبخت

5697

گروه طبقه بندی مشاغل

خانم حاج غنی        

5687

گروه طبقه بندی مشاغل

خانم یزدانپناه

5693

اداره بازنشستگی

خانم نعمت الهی   

5703

امور بازنشستگی

آقای پورتکاب

5692

امور بازنشستگی

خانم  باسزه

5692

تشکیلات

خانم حقیقی

5702

تشکیلات

خانم صعصعی

5702

بایگانی پرسنلی

خانم جوپاری

5680

بایگانی پرسنلی

خانم فتحی

5683

بایگانی پرسنلی

خانم ترکزاده

5683

بایگانی پرسنلی

خانم سعید

5683

بایگانی پرسنلی

خانم سلطانی

5683

بایگانی پرسنلی

خانم میروئی

5683

 

مدیریت پشتیبانی

مدیرپشتیبانی

آقای بابایی

5684-5698

معاون پشتیبانی

آقای قربانی

5684-5698

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی

خانم عبدالهی

5684-5698

فاکس

31325554

اداره خدمات

رییس اداره خدمات

خانم  سلمانی

5783

کارشناس اداره خدمات

آقای افضلی

5787

حسابداری - تدارکات  کارپردازی

حسابداری

خانم خرمی

5550

مسئول رسیدگی

آقای علی اکبری

5550

حسابداری

آقای آتشبار

5571

حسابداری

آقای حسین زاده

5571

حسابداری

خانم بنی فاطمه

5573

تدارکات پشتیبانی

مسئول کارپردازی

آقای سلجوقی

5558

کارپرداز

آقای قربانی

5569

کارپرداز

آقای حسنی

5568

کارپرداز

آقای امین زاده

5766

کارپرداز

آقای محمدحسنی

5565

کارپرداز

آقای محمد زاده

-

واحد قراردادها

خانم محمودی منش

5587

کارشناس

خانم نگارستانیان

5551

کارشناس واحد مناقصات

خانم شیخ زاده     

5556

کارشناس واحد مناقصات

خانم تقی زاده

5545

اداره رفاه

رییس اداره رفاه

آقای اشرف گنجویی

5580

کارشناس امور ورزشی

آقای سلیمانی

5553

کارشناس اداره رفاه

خانم محمودی

5939

کارشناس اداره رفاه

خانم جعفری

5583

 

دبیرخانه

مسئول دبیرخانه

خانم جعفری زاده 

5586

ماشین نویسی

خانم گیلانی

5599

سیستم وزارتخانه و شبکه دولت

خانم عابدینی

5608

نامه های وارده

آقای امیری شمسی

5608

فاکس

31325605

 

 

مدیریت مالی

مدیر مالی

آقای قلی زاده

5721

معاون مدیریت مالی

افسانه پیروزیان

5721

مسئول دفتر

خانم عظیمی

5721

دفتر مدیریت مالی

آقای عامری

5721

فاکس

5622 3132

حسابداری بازنشستگی

خانم بحرینی

5652

حسابداری بازنشستگی

خانم وحیدی پناه

5640

حقوق و دستمزد

خانم سادات حسینی

5648

حقوق و دستمزد

خانم یگانه

5648

حقوق و دستمزد

خانم شمس الدین سعید

5652

پرداخت ماموریت ها

خانم فرشید

5641

اداره نظارت و بررسی اسناد

خانم امیری

5621

اداره نظارت و بررسی اسناد

خانم صالحی

5617

اداره نظارت و بررسی اسناد

خانم ارجمند

5615

رییس -اداره نظارت و بررسی اسناد

آقای رادمنش

5619

اداره نظارت و بررسی اسناد

آقای قربانی

5619

ذیحسابی طرح های عمرانی

خانم امیری

5618

ذیحسابی طرحهای عمرانی

آقای معمار

5624

طرح تملک

خانم صادقی

5644

طرح تملک

خانم نظری

5618

طرح تملک

آقای پورمجیدی

5620

دفتر داری

خانم عسکر پور

5588

دفتر داری

خانم مالکی

5592

دفتر داری

خانم حسینی

5592

دفتر داری

آقای تجربه کار

5587

مسئول  دفترداری

خانم میرزایی

5594

سایت مالی

آقای عرب پور      

5664

سایت مالی

آقای ابراهیمی

5664

سایت مالی

خانم حسنی سعدی

5646

سایت مالی

خانم رجایی

5646

سایت شرکت

آقای لطفی

5642

سایت شرکت

آقای قربانی

5642

صدور چک

خانم خانی

5612

صدور چک

خانم علی محمدی

5610

دریافت وپرداخت

آقای رستمی

5581

دریافت پرداخت

آقای علینقی

5567

دریافت پرداخت

آقای نبی زاده

5582

دریافت پرداخت

آقای حسینی

5567

اداره اموال

رییس اداره اموال

آقای کربلایی زاده

5609

اداره اموال

آقای حجتی نژاد

5604

امین اموال

آقای سینا

5602

کارشناس اداره اموال

خانم ملکی فر

5544

اداره انبارها

حسابدار

آقای کاووسی

5649

حسابدار

آقای آقاملایی

5649

دفتردار

آقای غلامی

5649

       

 

 

مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

مدیر دفتر فنی

آقای ایرانمنش

5597

معاون دفتر فنی

آقای آزادروش

5628

مسئول دفتر

خانم یزدی زاده

5625-5682

فاکس

31325634

کارشناس دفتر فنی

آقای شیبانی

5655

کارشناس دفتر فنی

آقای افضلی

5660

کارشناس دفتر فنی

آقای نیک پور

5665

کارشناس دفتر فنی

آقای اسدی

5663

امور قراردادها

خانم رئیسی

5657

کارشناس دفتر فنی

آقای رئیس پور

5661

کارشناس دفتر فنی

آقای دهقانی

5661

کارشناس دفتر فنی

آقای میرزایی

5627

کارشناس دفتر فنی

خانم عزت آبادی

5633

کارشناس دفتر فنی

خانم پورسیستانی

5630

کارشناس دفتر فنی

خانم وکیل زاده

5630

کارشناس دفتر فنی

آقای توحیدی

5631

کارشناس دفتر فنی

آقای ذکریایی

5645

کارشناس دفتر فنی

آقای ابراهیم نژاد

5637

کارشناس دفتر فنی

خانم شعبانی

5632

کارشناس دفتر فنی

آقای نظری

5626

کارشناس دفتر فنی

 خانم احمدی

5654

بایگانی دفتر فنی

خانم شجاعی

5635

تدارکات دفترفنی

آقای منصوری

5658

اداره تعمیرات و نگهداری تاسیسات

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری

آقای شجاعی

5842

کارشناس تاسیسات

آقای حسنی

5973

کارگاه تاسیسات

-

5044

موتورخانه

-

5975

مرکز تلفن

-

5700 - 5800

فاکس

31325974

       

 

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رییس واحد

آقای حبیبی

5690-5696

معاون واحد

آقای حسنی

5690-5696

مسئول دفتر

خانم  لاهوتی

5690-5696

واحد نرم افزار

آقای فاطمی

5719

واحد نرم افزار

خانم منتظری

5719

واحد پشتیبانی و سخت افزار

خانم سالارکیا

5734  

واحد وب

خانم شریفی

5751

واحد شبکه وآنتی ویروس

خانم جنتی

5786

واحد شبکه وآنتی ویروس

آقای مهاجری

5786

واحد HIS

خانم متقی

5754

واحد HIS

آقای میرصادقی

5747

واحد HIS

آقای مجیدی

5747

واحد اتوماسیون

خانم قاضی زاده   

5742

واحد اینترنت

خانم امیری

5745

سخت افزار

آقای  قادر پور

5927

سخت افزار

آقای زنگی آبادی

5927

مسئول واحد آمار

خانم بحرینی

5749

واحد آمار

خانم افشاری

5750

واحد آمار

خانم نخعی

5756

واحد آمار

خانم شرف علی

5743

واحد آمار

آقای سلیمانی

5755

 

 

مدیریت برنامه ریزی و بودجه

مدیر بودجه

آقای دکتر کلانتری

5557

دفتر مدیریت

خانم کارور

5990-5557

معاون بودجه

خانم چمن رسان

5675

دفتر بودجه

خانم تقی زاده

5850

درآمد مالی

خانم نصیری

5850

کارشناس بودجه

خانم میررضایی

5675

کارشناس بودجه

آقای تاجیک

5668

کارشناس بودجه

شیخ پور

5666

کارشناس بودجه

آقای دکتر مقتدری

5676

کارشناس بودجه

خانم خواجویی

5669

کارشناس بودجه

خانم فتحی

5670

کارشناس بودجه

خانم ملک قاسمی

5670

کارشناس بودجه

خانم فروهر

5667

کارشناس بودجه

خانم طهمورسی

5667

کارشناس بودجه

خانم کاووسی

5677

فاکس

31325851

مدیریت منابع درآمدی

مدیر منابع درآمدی دانشگاه

آقای سلطانی

5740

جانشین مدیر

آقای سعید

5731

کارشناس حوزه مدیریت منابع درآمدی

خانم پورابولی

5735

کارشناس حوزه مدیریت منابع درآمدی

خانم خالقی

5732

کارشناس حوزه مدیریت منابع درآمدی

خانم شعبانی

5736

کارشناس حوزه مدیریت منابع درآمدی

خانم معرفی

5741

       

 

پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی 

دفتر پایگاه مستقر در پردیس

5983

 

 

بانک رفاه مستقر در پردیس

باجه بانک رفاه

5999

 

نقلیه

واحد نقلیه

آقای محمدی

5038

 

انتشارات سازمان مرکزی

واحد انتشارات

-

5584


  

 

حراست دانشگاه

حراست (تلفن گویا)


---


5868
5869
5871

فاکس

31325876

شماره تلفن آموزش کل دانشگاه 

 

  

 

پیش شماره 3133 می باشد.

 

 

 

 

 

 

مدیریت امور آموزشی (اداره کل آموزش)

مدیر کل آموزش

آقای دکتر آقایی افشار

6063

معاون

آقای امیری

6064

مسئول دفتر

خانم مهنی زاده

6063

اداره پذیرش و ثبت نام

خانم شفیعی

6059

اداره پذیرش و ثبت نام

خانم ذیحیات

6059

اداره پذیرش و ثبت نام

خانم امامی

6059

اداره دانش آموختگان

خانم نرگس ایرانمنش

6068

اداره دانش آموختگان

خانم فلاحت

6067

اداره دانش آموختگان

خانم غربایی

6067

اداره نقل و انتقالات

خانم شیخ شعاعی

6076

واحد امتحانات

خانم مریم ایرانمنش

6077

واحد امتحانات

خانم جباری

6077

واحد انفورماتیک

خانم افضلی

6103

واحد انفورماتیک

خانم حصیبی

6069

واحد انفورماتیک

خانم  مهرابیان

6069

واحد نظام وظیفه

خانم زهره سلطانی

6060

واحد نظام وظیفه

خانم الهه سلطانی نژاد

6060

واحد ماشین نویسی

خانم حیاتی

6057

واحد ماشین نویسی

خانم پورشیخعلی

6057

دبیرخانه

خانم اسماعیلی

6055

دبیرخانه

آقای فاخر

6055

دبیر خانه

خانم سلاجقه

6055

فاکس

 

6065

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   


پیش شماره های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 3133 می باشدتحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر شریفی فر

6085

مسئول تحصیلات تکمیلی

خانم نوحی

5327

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم نیکپور

5337

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم ورزنده

6102

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم پورجعفری

5337

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم حیدرآبادی

6102

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم رامشک

6102

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم محمد زاده

6102

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

پیش شماره  3132 می باشد

مدیر مرکز

آقای دکتر بها الدینی

5330

معاون مرکز

آقای دکتر دهقانی

5331

مسئول ارزشیابی

خانم فتاحی

5341

کارشناس ارزشیابی

خانم اعزازی

5342

کارشناس ارزشیابی

خانم سعید

5342

مسئول دفتر مجله

خانم دکتر گروسی

5332

کارشناس دفترمجله

خانم گرانمایه

5332

کارشناس مرکز

خانم شفیعان

5345

کارشناس استعدادهای درخشان

خانم ودیعتی

5343

مسئول آموزش اساتید

خانم دکتر ارشاد

5347

کارشناس آموزش اساتید

خانم شکیبا

5347

فاکس

 

5342-5347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست شماره تلفنهای ساختمان جدید معاونت غذا و دارو: ابتدای بلوار هفت باغ پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دفتر معاونت غذا ودارو

19-31325915

واحد

داخلی

نام مسئول

سمت

دفتر معاونت غذا ودارو

5915

    دکتر محمود رضا حیدری

معاونت غذا ودارو

دفتر معاونت غذا ودارو

5916

دکتر محمود رضا حیدری

معاونت غذا ودارو

دفتر معاونت غذا ودارو

5917

دکتر محمود رضا حیدری

معاونت غذا ودارو

دفتر معاونت غذا ودارو

5918

دکتر محمود رضا حیدری

معاونت غذا ودارو

دفتر معاونت غذا ودارو

5919

دکتر محمود رضا حیدری

معاونت غذا ودارو

فاکس معاونت غذا ودارو

31325922

 

معاونت غذا ودارو

 

واحد اداره نظارت  برمواد غذایی

واحد

داخلی

نام مسئول

سمت

صدور پروانه ساخت

5895

مهندس مرادی

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

صدور پروانه ساخت

5895

مهندس فرخی

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

صدور پروانه تاسیس وبهره برداری ،  شناسه نظارت

5897

مهندس علیزاده

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

صدور پروانه مسئول فنی

5893

مهندس فخار پور

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

بازرسی کارخانجات مواد خوراکی

5903

مهندس مونسی

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

واحد رسیدگی به شکایات و بازرسی کارخانجات خوراکی

5903

مهندس قلعه خانی

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

کارشناس بازرسی کارخانجات

5903

مهندس علی ایرانمنش

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

کارشناس صادرات و اردات

5896

مهندس سلطانی

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

بازرسی کارخانجات

5894

آقای طاهری

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

مدیریت نظارت برمواد خوراکی آشامیدنی و آرایشی

5904

دکتر قنبری زاده

مدیر اداره نظارت بر

مواد خوراکی ، آرایشی و بهداشتی

واحد نظارت وبازرسی

موادغذایی وبهداشتی

5902

مهندس گوهری

کارشناس مسئول

مواد خوراکی ، آرایشی و بهداشتی

کارشناس صادرات و اردات

5896

مهندس صابری

کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی

 

 

 

 

واحد اداره نظارت بر دارو

واحد

داخلی

نام مسئول

سمت

واحد تدارک وتوزیع دارو وتخفیف دارو

5892

دکترعلیرضا  سالاری نژاد

کارشناس تدارک وتوزیع دارو

واحد تدارک وتوزیع دارو وتخفیف دارو

5892

خانم مهین محسنی مقدم

تکنیسین داروئی

واحد امور داروخانه ها

5885

دکتر حکیمه ذوالحسب

کارشناس مسئول امور داروخانه ها

واحد امور داروخانه ها

5885

دکترمریم  رضایی

کارشناس امور داروخانه ها

واحد امور داروخانه ها

5885

خانم  حکیمه میرزایی

کارشناس امور داروخانه ها

واحد امور داروخانه ها

5885

خانم زهرا باقری

کارشناس امور داروخانه ها

واحد تدارک وتوزیع دارو وشیر خشک

5880

دکتر معصومی

کارشناس  مسئول دارویی

واحد تدارک وتوزیع دارو وشیر خشک

5880

خانم بتول هلاکویی

تکنیسین دارویی

واحد طب سنتی

5878

دکتر لاری

کارشناس  دارویی

واحد طب سنتی

5878

دکتر قنبری نژاد

کارشناس  مسئول دارویی

واحد طب سنتی

5878

دکتر صانعی

کارشناس  دارویی

واحد بازرسی دارویی وتجهیزات بیمارستانی

5886

دکتر عادلی

کارشناس مسئول دارویی

واحد بازرسی دارویی وتجهیزات بیمارستانی

5886

دکتر هاشمی

کارشناس مسئول دارویی

اداره نظارت بر دارو

5887-5888

دکتر محمد حسیبی

رئیس اداره نظارت بر دارو

مسئول واحد مخدر MMT

 

مهندس پرنده

کارشناس مسئول واحد مخدر اداره نظارت بر دارو وبازرسی واحدهای مخدر

واحد بازرسی ومخدر

 

آقای مهران حمزه زاده

کارشناس واحد مخدر اداره نظارت بر دارو وبازرسی واحدهای مخدر

واحد بازرسی ومخدر

 

خانم سمانه فلاح

کارشناس واحد مخدر اداره نظارت بر دارو وبازرسی واحدهای مخدر

واحد بازرسی ومخدر

 

خانم طاهره گلستانی

کارشناس واحد مخدر اداره نظارت بر دارو وبازرسی واحدهای مخدر

واحد بازرسی ومخدر

 

خانم  مهناز ثمره کربلایی

کارشناس واحد مخدر اداره نظارت بر دارو وبازرسی واحدهای مخدر

واحد بازرسی ومخدر

 

خانم رفعت بهرامی

انبار پوکه

دفترتحقیق وتوسعه

5908

دکتر ناصر حاج اکبری

کارشناس مسئول واحد دفترتحقیق وتوسعه

دفترتحقیق وتوسعه

5908

خانم مریم عربپور

کارشناس دفتر تحقیق وتوسعه

واحد بازرسی داروخانه ها

5881

دکتر امیر عیاس خدری

کارشناس بازرسی

 

واحد اداری پیش شماره 3132-034

 

نام واحد

داخلی

نام مسئول

سمت

دبیرخانه غذا ودارو

5864

خانم نیلوفر سلطانی نژاد

مسئول دبیرخانه

بایگانی غذا ودارو

5859

خانم ایران گنجی

بایگان

بایگانی پوکه

5859

خانم مریم میرزایی

بایگان

دبیرخانه غذا ودارو

5864

خانم حبیبه نژادی پور

ماشین نویس وکارگزین

کارپرداز وانبار وسایل اداری

5865

آقای محمد حسنی

کارپرداز

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 1
ناشناس  | ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد-11:39
1
0
پاسخ
سلام و احترام.ضمن تشکر بابت درج شماره تلفن ها، اگر کمی از لحاظ ظاهری جداول مرتب و هماهنگ شود و شماره ها یا اسامی تغییر کرده نیز بروزرسانی شود بسیار عالی است.
captcha