۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي

 

 

 

کرمان ابتدای جاده هفت باغ علوی . پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان . ساختمان آموزش .طبقه دوم اداره تحصیلات تکمیلی 

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی :     31325327  - 034

کارشناس امور کارشناسی ارشد :  31325337 034

کارشناس امور دکتری تخصصی :   31336094  -  034

کارشناس امور دستیاری: 31336086  034

کارشناس امور سیستم سما ء:  31336096 - 034

 31336095  -  034

postgraduates@kmu.ac.ir