۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي

دکتر رضا ملک پور افشار

معاونت آموزشی دانشگاه

دکتر فریبا شریفی فر

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

دانشکــــــده پـــــزشکی

دکتر سید نورالدین نعمت اللهی      

معاون آموزشی دانشکده

دکتر سیاوش جوکار

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده         

دکتر علی حسینی نسب

معاونت دستیاری بالینی دانشکده

دکتر مینا مبشر
معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

دانشکــــــده داروســازی

دکتر محمودرضا حیدری

رئیس دانشکده داروسازی  

دکتر بهزاد بهنام

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده دنــدانپـــزشکی

دکتر فاطمه السادات سجادی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده پـــرستـــاری و مامایی

دکتر مسعود ریانی

رئیس دانشکده

دکتر فیروزه میرزایی رابری

معاون آموزشی دانشکده

                        

دکتر پروین منگلیان

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده مــــدیــریت و اطلاع رســـانی 

دکتر حمید امیر اسماعیلی

رئیس دانشکده

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده بــــهداشـــت 

دکتر ناصر هاشمی نژاد

رئیس دانشکده

دکتر فاطمه کامیابی

معاون آموزشی دانشکده

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 

دانشکــــــده پیــراپــزشکی

دکتر علیرضا فارسی نژاد

رئیس دانشکده

دکتر مهدی زمانلو

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده طب ایـــــرانـی

دکتر محمد ستایش

رئیس دانشکده

دکتر هاله تاج الدینی

معاون آموزشی دانشکده