۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

 

رضوان نوحی

 

کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

شماره :  31325227 - 034  

                شماره اتاق : 302

    فرشته نیکپور 

 

کارشناس امور کارشناسی ارشد                                                  

شماره : 31325337  -  034

دورنگار :  31336095  -  034

 شماره اتاق : 303                                                                     

                        

فرزانه ورزنده

 

کارشناس امور سیستم سما

شماره :  31336096  -  034

دورنگار : 31336095  -  034

               شماره اتاق : 303

فهیمه حیدر آبادی

 

کارشناس امور دستیاری تخصصی

شماره : 31336086  -  034

دورنگار : 31336095  -  034

             شماره اتاق : 302

مریم محمد زاده

 

کارشناس امور دستیاری تخصصی

شماره : 31336086  -  034

دورنگار : 31336095  -  034

            شماره اتاق : 302

 

مریم پور جعفری

 

کارشناس امور دانشجویان MPH  و شورای تحصیلات تکمیلی 

شماره : 31336095  -  034

دورنگار :  31336095  -  034

             شماره اتاق: 303

 

مهدیه افضلی

 

کارشناس امور دکتری تخصصی

شماره :    31336094  -  034

دورنگار :  31336095  -  034

             شماره اتاق: 303

  زکیه حافظ آبادیان

 

کارشناس امور دکتری تخصصی

شماره :    31336095   -  034

دورنگار :  31336095  -  034

           شماره اتاق : 303