۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

دکتر طیبه برهانی نژاد

متخصص داخلی 

رتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس بخش داخلی (جنرال)

دکتر نفیسه پیشگوئی

متخصص داخلی

رتبه علمی: استادیار

سمت : عضو هیئت علمی 

دکتر محبوبه اسدی

متخصص داخلی

رتبه علمی : استادیار 

سمت: عضو هیئت علمی