۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر  

  لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/7/97 لغایت 30/7/97                                      

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو1 جنرال/ انکو2

عفونی

یکشنبه

1/7/97

امانت، مقدسی بنی ابراهیمی افشین مهر حسینی نسب

زارع

افضلی

هاوشکی

کلانتری/ مرادی

امیری

دوشنبه

2/7/97

زنگی ابادی،  جعفری نودین نژاد زینلی زمانی

 

مسلمی

ابویی

موسوی

محمدپور/بحرینی

کرمی

سه شنبه

3/7/97

صالحی خواجویی امانت محمدی دیانت

مشایخی

امیرزاده

افضلی

معافی/هدایتی

قرائی خضری

چهارشنبه

4/7/97

موسوی دادبخش زارع و بحرینی افشین مهر

بنی ابراهیمی

کلانتری

هاوشکی

مسلمی/ نودین نژاد

گنجعلی خانی

پنجشنبه

5/7/97

فروغی ابویی هدایتی مرادی محمودپور

رییسی

امانت

حسینی نسب

مشایخی/ معافی

مکی نژاد

جمعه

6/7/97

محمدی دیانت  جعفری افشین مهر مقدسی

 

افضلی

خداوردی

زنگی ابادی

نودین نژاد/ افخمی

حجتی

شنبه

7/7/97

صالحی خواجویی مسلمی بنی ابراهیمی زمانی

 

بحرینی

اسدی

ابویی

زینلی/ زارع

کرمی

یکشنبه

8/7/97

هاوشکی افضلی  نودین نژاد کلانتری معافی

 

دیانت

مرادی

موسوی

دادبخش/ خداوردی

علائی راد

دوشنبه

9/7/97

افخمی رییسی  مشایخی امیرزاده محمودپور

 

جعفری

محمدی

فروغی

بحرینی/ افشین مهر

نژاد سجادی

سه شنبه

10/7/97

زارع هدایتی مرادی   خداوردی اسدی

 

خواجویی

هاوشکی

دادبخش

ابویی/صالحی

سلطانی نژاد

چهارشنبه

11/7/97

زنگی ابادی،حسینی نسب زمانی محمودپور  معافی

 

افشین مهر

مسلمی

فروغی

زینلی/ بنی ابراهیمی

بحرینی

پنجشنبه

12/7/97

موسوی دادبخش  نودین نژاد کلانتری مقدسی

 

صالحی

جعفری

افضلی

مرادی/ اسدی

کرمی

جمعه

13/7/97

مسلمی مشایخی امیرزاده امانت  بحرینی

 

محمدی

زارع

ابویی

افشین مهر/ زمانی

سلطانی نژاد

شنبه

14/7/97

هاوشکی افضلی افخمی رییسی معافی

 

هدایتی

بنی ابراهیمی

زنگی ابادی

دیانت/ خواجویی

قرائی خضری

یکشنبه

15/7/97

فروغی ابویی محمدی دیانت زینلی

 

کلانتری

محمودپور

حسینی نسب

مسلمی/ امیرزاده

بحرینی

دوشنبه

16/7/97

موسوی دادبخش افشین مهر خداوردی اسدی

 

نودین نژاد

مشایخی

هدایتی

هاوشکی/ جعفری

مکی نژاد

سه شنبه

17/7/97

حسینی نسب زنگی ابادی مقدسی محمودپور کلانتری

 

زمانی

هدایتی

مرادی

دیانت/ مسلمی

حجتی

چهارشنبه

18/7/97

افخمی رییسی مشایخی امیرزاده جعفری

 

معافی

زینلی

زارع

بنی ابراهیمی/دادبخش

بحرینی

پنجشنبه

19/7/97

صالحی خواجویی زنگی ابادی امانت زمانی

 

خداوردی

مقدسی

بحرینی

هاوشکی/ افضلی

نژادسجادی

جمعه

20/7/97

فروغی بنی ابراهیمی   کلانتری محمودپور زینلی

موسوی

دادبخش

افخمی

اسدی / رئیسی

علائی راد

شنبه

21/7/97

مرادی هدایتی ابویی  حسینی نسب معافی

امیرزاده

زنگی ابادی

صالحی

محمدی/ دیانت

قرائی  خضری

یکشنبه

22/7/97

زارع بحرینی جعفری خداوردی اسدی

افخمی

فروغی

رییسی

مقدسی/ موسوی

سلطانی نژاد

دو شنبه

23/7/97

هاوشکی امانت محمدی دیانت افشین مهر

محمودپور

معافی

خواجویی

زمانی/ کلانتری

امیری

سه شنبه

24/7/97

موسوی دادبخش ابویی فروغی افضلی

اسدی

نودین نژاد

زارع

امیرزاده/ مشایخی

علائی راد

چهارشنبه

25/7/97

مرادی هدایتی هاوشکی   بنی ابراهیمی زینلی

مقدسی

حسینی نسب

صالحی

جعفری/ محمودپور

مکی نژاد

پنجشنبه

26/7/97

افخمی رییسی مشایخی امیرزاده مسلمی

امانت

افشین مهر

بحرینی

خداوردی/ زنگی آبادی

امیری

جمعه

27/7/97

خداوردی اسدی معافی نودین نژاد زمانی

حسینی نسب

صالحی

خواجویی

امانت/ زینلی

گنجعلی خانی

شنبه

28/7/97

زارع بحرینی جعفری  بنی ابراهیمی مقدسی

دادبخش

دیانت

مرادی

فروغی/ محمدی

حجتی

یکشنبه

29/7/97

صالحی خواجویی خداوردی اسدی افضلی

زینلی

موسوی

رییسی

زنگی ابادی/ امانت

نژاد سجادی

دوشنبه

30/7/97

مشایخی امیرزاده مسلمی  نودین نژاد کلانتری

فروغی

زمانی

هدایتی

حسینی نسب/ مقدسی

گنجعلی خانی

 

                                                             دکتر  رستم یزدانی-     مدیرگروه داخلی