۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير  

                                    لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/5/97 لغایت 31/5/97

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو2 جنرال/ انکو

عفونی

دو شنبه

1/5/97

شیوخ سلاجقه گنجعلی خانی نژاد سجادی- کریمی افتتاح

سلطانی

علیزاده

طالب زاده

حسن نیا/ سبزواری

شیما پاسدار

سه شنبه

2/5/97

کرمی محدث مرادی محمدی اسماعیلی ریاحی

امیر حسینی

تیغ خورشید

آئین

ناصری / زارع

فاطمه حسنی سعدی

چهارشنبه

3/5/97

قوهستانی دهنوی- کیانی زین الدینی رضایی- زیارتی

آزاد

علائی

قنبری

مکی نژاد / کریمی

طاهره حقیقی

پنجشنبه

4/5/97

آئین علیزاده- حسن نیا- صدیقی فتحیان سبزواری

افتتاح

زارع

طالب زاده

سلاجقه / شیوخ

نجمه محمدپور

جمعه

5/5/97

آزاد- امیرحسینی تیغ خورشید- علائی سلطانی مکی نژاد

مرادی

کرمی

زین الدینی

گنجعلی خانی / اسماعیلی

زهرا بامری

شنبه

6/5/97

شیوخ ریاحی محیط- نژاد سجادی- کریمی - افتتاح

قوهستانی

محمدی

کیانی

علیزاده / دهنوی

نسرین خصالی

یکشنبه

7/5/97

قنبری- طالب زاده مرادی زین الدینی رضایی زیارتی

سلاجقه

حسن نیا

آئین

صدیقی / دایی زاده

ریحانه ابراهیمی

دوشنبه

8/5/97

کرمی محدث اسماعیلی محمدی- ناصری زارع

تیغ خورشید

امیر حسینی

سبزواری

ریاحی / گنجعلی خانی

زهرا بامری

سه شنبه

9/5/97

قوهستانی دهنوی محیط- مرادی- دایی زاده کیانی

صدیقی

شیوخ

زیارتی

طالب زاده / علیزاده

محدثه ثمره

چهارشنبه

10/5/97

آزاد- امیر حسینی تیغ خورشید علایی سلطانی مکی نژاد

کریمی

سلاجقه

رضایی

افتتاح / زین الدینی

مهلا احمدی

پنجشنبه

11/5/97

أئین علیزاده حسن نیا صدیقی فتحیان کیانی

اسماعیلی

گنجعلی خانی

قنبری

دایی زاده / زیارتی

نسرین رئیسی

جمعه

12/5/97

ناصری زارع کرمی محیط محدث- محمدی

زین الدینی

مرادی

سبزواری

قوهستانی / مکی نژاد

مریم کلانتری

شنبه

13/5/97

شیوخ سلاجقه گنجعلی خانی نژاد سجادی- محیط افتتاح

حسن نیا

دهنوی

کیانی

رضایی/ زیارتی

نجمه محمدپور

یکشنبه

14/5/97

قنبری طالب زاده سبزواری ناصری- زارع مرادی

محدث

اسماعیلی

محیط

آئین / فتحیان

فاطمه حسنی سعدی

دوشنبه

15/5/97

آزاد امیر حسینی تیغ خورشید- علایی سلطانی مکی نژاد

گنجعلی خانی

نژاد سجادی

افتتاح

کرمی / سلاجقه

ریحانه ابراهیمی

سه شنبه

16/5/97

زین الدینی رضایی زیارتی ریاحی دایی زاده گنجعلی خانی

طالب زاده

قنبری

کریمی

علیزاده / حسن نیا

نسرین خصالی

چهارشنبه

17/5/97

کرمی سبزواری محیط اسماعیلی دهنوی قوهستانی

زارع

ناصری

محمدی

فتحیان / صدیقی

مژده ابوالملوکی

پنجشنبه

18/5/97

شیوخ سلاجقه گنجعلی خانی نژاد سجادی- کریمی افتتاح

علائی

آزاد

محدث

امیر حسینی / تیغ خورشید

مهلا احمدی

جمعه

19/5/97

قنبری طالب زاده سبزواری قوهستانی دهنوی مرادی

علیزاده

رضایی

اسماعیلی

دایی زاده ریاحی

آناهیتا هاوشکی

شنبه

20/5/97

زین الدینی رضایی زبارتی ناصری زارع- صدیقی

آئین

فتحیان

نژاد سجادی

حسن نیا / کیانی

فاطمه حسنی سعدی

یکشنبه

21/5/97

آزاد- امیر حسینی تیغ خورشید- علائی سلطانی مکی نژاد

سلاجقه

شیوخ 

کرمی

محمدی/ دایی زاده

نسرین خصالی

دوشنبه

22/5/97

قنبری طالب زاده سبزواری دایی زاده دهنوی قوهستانی

رضایی

ریاحی

افتتاح

زارع/ ناصری

شیما پاسدار

سه شنبه

23/5/97

فتحیان علیزاده سلطانی شیوخ سلاجقه گنجعلی خانی

مرادی

مکی نژاد

محدث

محیط/ کرمی

رضا شعبانزاده

چهارشنبه

24/5/97

کیانی حسن نیا آیین نژاد سجادی- کریمی افتتاح

علائی

آزاد

اسماعیلی

تیغ خورشید/امیر حسینی

نسرین رئیسی

پنجشنبه

25/5/97

قنبری طالب زاده محدث دایی زاده ریاحی- محمدی

سبزواری

قوهستانی

محیط

سلطانی / فتحیان

طاهره حقیقی

جمعه

26/5/97

آیین علیزاده حسن نیا صدیقی فتحیان سلاجقه

ناصری

زارع

کریمی

مرادی / زین الدینی

محدثه ثمره

شنبه

27/5/97

آزاد- امیر حسینی تیغ خورشید- علائیی سلطانی مکی نژاد

قنبری

زیارتی

محمدی

شیوخ / دهنوی

آناهیتا هاوشکی

یکشنبه

28/5/97

محیط کرمی محدث اسماعیلی زین الدینی ریاحی

دایی زاده

کیانی

نژاد سجادی

رضایی/ قوهستانی

شیما پاسدار

دو شنبه

29/5/97

فتحیان آئین علیزاده حسن نیا صدیقی محمدی

گنجعلی خانی

طالب زاده

افتتاح

سبزواری/ مرادی

مریم کلانتری

سه شنبه

30/5/97

ناصری زارع دهنوی قوهستانی دایی زاده مکی نژاد

آزاد

محیط

کرمی

علائی / سلطانی

رضا شعبانزاده

چهارشنبه

31/5/97

زین الدینی رضایی زیارتی کیانی اسماعیلی کریمی

ریاحی

صدیقی

 

نژادسجادی/ محدث

مژده ابوالملوکی

                         

                                                                           دکتر  رستم یزدانی

                                                                            مدیرگروه داخلی