۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد  

                        لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/4/97 لغایت 31/4/97

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو2 جنرال/ انکو

عفونی

جمعه

1/4/97

گنجعلی خانی سبزواری- شیوخ سلاجقه=قوهستانی-دهنوی

زیارتی

رضایی

کریمی

کرمی / ناصری

سعیدیان

شنبه

2/4/97

آزاد-امیرحسینی تیغ خورشید- علائی مکی نزاد- سلطانی

علیزاده

کیانی

محیط

آئین/ محدث

عمرانی

یکشنبه

3/4/97

فتحیان صدیقی افتتاح محمدی حسن نیا زین الدینی

رضایی

دهنوی

کریمی

طالب زاده/ قنبری

برخوری

دو شنبه

4/4/97

نژاد سجادی آئین علیزاده کیانی محدث کرمی

گنجعلی خانی

سبزواری

سلیمانی

سلاجقه/ شیوخ

بحرینی

سه شنبه

5/4/97

ناصری زارع زیارتی ریاحی دائی زاده

تیغ خورشید

امیرحسنی

صدیقی

سلطانی/ زین الدینی

عمرانی

چهارشنبه

6/4/97

گنجعلی خانی شیوخ سلاجقه سبزواری اسماعیلی کرمی

محمدی

فتحیان

محیط

قنبری/ طالب زاده

نیازمند

پنجشنبه

7/4/97

نژاد سجادی آئین علیزاده کیانی محدث دهنوی

امیر حسینی

تیغ خورشید

سلیمانی

افتتاح/ حسن نیا

سعیدیان

جمعه

8/4/97

آزاد- دائی زاده ریاحی مکی نژاد ناصری زارع زاده

سلاجقه

شیوخ

محمدی

گنجعلی خانی / سبزواری

متوسلیان

شنبه

9/4/97

قوهستانی دهنوی زین الدینی اسماعیلی قنبری طالبی زاده

کریمی

سلطانی

فتحیان

زیارتی / کرمی

الهی

یکشنبه

10/4/97

نژادسجادی آئین علیزاده کیانی محدث محیط

علائی

حسن نیا

صدیقی

محمدی / آزاد

نیازمند

دوشنبه

11/4/97

گنجعلی خانی سبزواری شیوخ سلاجقه ناصری زارع

زین الدینی

زیارتی

افتتاح

رضایی/ کرمی

برخوری

سه شنبه

12/4/97

آزاد- مکی نژاد- دهنوی قوهستانی ریاحی دائی زاده

حسن نیا

محیط

فتحیان

اسماعیلی/ سلطانی

بحرینی

چهارشنبه

13/4/97

قنبری طالبی زاده کریمی  - ناصری زارع سلیمانی

کرمی

گنجعلی خانی

محمدی

علیزاده/ علائی

طالبی

پنجشنبه

14/4/97

دائی زاده ریاحی افتتاح زین الدینی- رضائی- زیارتی

سبزواری

نژاد سجادی

حسن نیا

شیوخ / سلاجقه

کریم زاده

جمعه

15/4/97

امیرحسینی- تیغ خورشید- سلطانی- علایی- قنبری- طالب زاده

کیانی

محدث

مکی نژاد

محیط/ صدیقی

الهی

شنبه

16/4/97

سبزواری- شیوخ- سلاجقه- گنجعلی خانی- سلیمانی- محمدی

نژاد سجادی

کریمی

دهنوی

ناصری/ زارع

برخورداری

یکشنبه

17/4/97

دائی زاده- ریاحی- کرمی- اسماعیلی- رضایی- زیارتی

کیانی

زین الدینی

آزاد

مکی نژاد/ علیزاده

فرهادی راد

دوشنبه

18/4/97

کریمی- حسن نیا- صدیقی- فتحیان- محیط- افتتاح

قنبری

طالبی زاده

دائی زاده

نژاد سجادی/ آئین

توسلیان

سه شنبه

19/4/97

امیرحسینی- تیغ خورشید- سلطانی- علایی- اسماعیلی- کرمی

سلیمانی

آزاد

قوهستانی

محدث/ کیانی

کریم زاده

چهارشنبه

20/4/97

سبزواری- شیوخ- سلاجقه- گنجعلی خانی- کریمی- افتتاح

صدیقی

آئین

مکی نژاد

زین الدینی / زیارتی

دعاگویی

پنجشنبه

21/4/97

ناصری- زارع- قوهستانی- قنبری- طالب زاده- سلیمانی

دائی زاده

ریاحی

دهنوی

تیغ خورشید/ امیر حسینی

دوست محمدی

جمعه

22/4/97

نژادسجادی- آئین- علیزاده- کیانی- محدث- محمدی

سلطانی

علائی

آزاد

اسماعیلی / زین الدینی

دعاگویی

شنبه

23/4/97

کریمی- حسن نیا- صدیقی- فتحیان- محیط- افتتاح

طالبی زاده

قنبری

ریاحی

قوهستانی / رضایی

برخوری

یکشنبه

24/4/97

آزاد- امیرحسینی- تیغ خورشید- علایی- مکی نژاد- سلطانی

محدث

ناصری

قوهستانی

زارع / گنجعلی خانی

توسلیان

دوشنبه

25/4/97

نژادسجادی- آئین- علیزاده- زین الدینی- رضایی- زیارتی

دهنوی

محمدی

دائی زاده

قنبری/ اسماعیلی

قائدامینی

سه شنبه

26/4/97

کریمی- حسن نیا- صدیقی- فتحیان- محیط- افتتاح

مکی نژاد

کرمی

ریاحی

علائی / طالبی زاده

متوسلیان

چهارشنبه

27/4/97

محمدی- سلیمانی- شیوخ- سلاجقه- گنجعلی خانی- سبزواری

اسماعیلی

زارع

قوهستانی

کیانی / محدث

برخورداری

پنجشنبه

28/4/97

آزاد- امیرحسینی- تیغ خورشید- سلطانی- علائی- مکی

محیط

صدیقی

ناصری

کریمی / نژاد سجادی

قائد امینی

جمعه

29/4/97

کرمی- اسماعیلی- سلیمانی- زین الدینی- زیارتی- رضایی

فتحیان

علیزاده

زارع زاده

حسن نیا/ دهنوی

طالبی

شنبه

30/4/97

قنبری- طالب زاده- محمدی- سلیمانی- کیانی- محدث

افتتاح

سلطانی

ناصری

ریاحی / دائی زاده

فرهادی راد

یکشنبه

31/4/97

حسن نیا- صدیقی- دهنوی- فتحیان- محیط- قوهستانی

آئین

علائی

زادع زاده

امیر حسینی / تیغ خورشید

دوست محمدی

                                                                                                                                                         

                                                       دکتر  رستم یزدانی

                                                       مدیرگروه داخلی