۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند  

 اصلاحیه2 برنامه آنکال اساتید گروه داخلی ایام عید 97

تاريخ

بخش ریه افضلی پور 

بخش  غدد  افضلی پور

بخش اورژانس و عفونی بیمارستان افضلی پور و شفا

بخش  آندوسکوپی و گوارش

بخش خون و جنرال باهنر 

بخش نفرولوژی شفا

بخش  روماتولوژی شفا

سه شنبه 29/1/96

دکتر شفیع پور

دکتر یوسف زاده

دکتر صراف زاده

دکتر حیاتبخش

دکتر کلانتری

دکتر مریم موسوی

دکتر شکیبی

چهارشنبه 1/1/97

"

"

"

"

"

دکتر اطمینان

"

پنجشنبه 2/1/97

"

"

دکتر ترابیان

دکتر زاهدی

"

"

"

جمعه 3/1/97

"

"

دکتر سلاجقه

"

دکتر پورحسینی

دکتر فاطمه موسوی

"

شنبه 4/1/97

"

دکتر مختاری

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

یکشنبه5/1/97

"

"

دکتر جمالیزاده

"

دکتر نعمتی

دکتر حبیب زاده

"

دوشنبه6/1/97

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه7/1/97

دکتر توحیدی

دکتر سنجری

دکتر پزشکی

دکتر خالصی

دکتر معاضد

دکتر شمس پور

دکتر رحیمی

چهارشنبه 8/1/97

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه 9/1/97

"

"

دکتر ابوسعیدی

"

دکتر پیشگویی

دکتر صابر

"

جمعه 10/1/97

"

دکتر گذشتی

"

"

"

"

"

شنبه  11/1/97

"

"

دکتر بوریا زاده

"

دکتر اسدی

"

"

یکشنبه12/1/97

"

"

دکتر فرخ نیا

دکتر سیدمیرزایی

"

دکتر آزمندیان

"

دوشنبه  13/1/97

"

"

"

"

"

"

"