۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 

 شرح وظایف کارورزان گروه نورولوژی در بخش

 

 

1- ویزیت روزانه بیماران قبل از دستیار و اتندینگ مربوطه

2- حضور در راند آموزشی دستیار و اتندینگ مربوطه.

3- ثبت یادداشت روزانه در مورد وضعیت بیمار

4- پیگیری امور درمانی – تشخیصی بیمار مانند آزمایشات

5- گذاشتن کاتترهای ادراری ، معدی

6- نوشتن شرح حال وانجام معاینه و ثبت کامل آن

7- حضور در کلیه کلاسهای آموزشی طبق نظر گروه

8- بیان توضیحات و شرح حال و معرفی بیمار در گزارشات صبحگاهی

9- کشیکهای اینترنی اورژانس و بخش اعصاب طبق برنامه تنظیمی