۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 شرح وظایف دستیاران سال اول در بخش

 

1- حضور در بخش و ویزیت بیماران با حضور استاد

2- کشیک طبق برنامه تنظیمی دستیاران در بخش

3- حضور در کلاسهای تنظیمی دستیاری

4- نوشتن شرح حال و یادداشت روزانه سیر بیماری در پرونده بیماران

5- ارائه مطلب و سخنرانی طبق برنامه تنظیمی

6- انتخاب موضوع پایان نامه و ارائه به شورای پایان نامه دانشگاه

7- یک دوره چرخشی یکماهه ICU

8- کشیک اورژانس تحت راهنمایی و سرپرستی دستیاران بالاتر

9- معرفی بیماران پذیرش جدید اورژانس و بخش در گزارش صبحگاهی

9- اطاعت و فرمانبری از دستیاران بالاتر و استادان و مراجع مرتبط


 شرح وظایف دستیاران سال دوم در بخش

 

1- حضور دائم در اورژانس طبق برنامه تنظیمی دستیاری

2- انجام کشیک در اورژانس طبق برنامه تنظیمی دستیاری

3- ویزیت بیماران و در بخش با حضور استاد مربوطه

4- دو ماه دوره چرخشی بخش های داخلی طبق برنامه تنظیمی دستیاری

5- حضور درمانگاه طبق برنامه تنظیمی دستیاری

6- حضور در کلاسهای تنظیمی دستیاری

7- ارائه مطلب سخنرانی طبق برنامه تنظیمی دستیاری

8- انجام اقدامات لازم پایان نامه

9- انجام مشاوره های اورژآنس در بخش اورژانس

10- گرفتن شرح حال بیماران اورژانس با مهر وامضا

11- نظارت بر فعالیت دستیار سال اول

12- اطاعت و فرمانبری از دستیاران بالاتر ، استادان و مراجع مرتبط


شرح وظایف دستیاران سال سوم در بخش

 

1- ویزیت بیماران در بخش و درمانگاه با حضور استاد مربوطه

2- کشیک طبق برنامه تنظیمی دستیاری

3-  انجام مشاوره های اورژانس

4- دو ماه دوره چرخشی داخلی طبق برنامه تنظیمی دستیاری

5- یکماه دوره چرخشی جراحی اعصاب طبق برنامه تنظیمی

7- دو ماه دوره چرخشی روانپزشکی طبق برنامه تنظیمی دستیاری

8- سه ماه دوره الکترودیاگنوزیس (EEG,EMG,NCV) و داپلر

9- ارائه مطلب و سخنرانی طبق برنامه تنظیمی دستیاری

10- انتشار نتایج پایان نامه و دفاع از آن

11- مشاوره های غیر اورژانس با هماهنگی استاد مربوطه

12- نظارت بر فعالیت دستیاران سالهای پایین تر

13-معاینه بیماران در درمانگاه با حضور استاد مربوطه

14- اطاعت و فرمانبری از دستیاران سال بالاتر و استادان و مراجع مرتبط


شرح وظایف دستیار سال چهارم در بخش

 

1- معاینه و ویزیت و پیگیری بیماران بخش

2- کشیک طبق برنامه تنظیمی دستیاری

3- معاینه  بیماران اورژانس ساعت 4-2 عصر هر روز طبق برنامه کشیک همراه کلیه دستیاران

4- سه ماه دوره الکترودیاگنوزیس (EEG,EMG,NCV) و داپلر

5- یکماه دوره چرخشی رادیولوژی (در نیمه دوم سال چهارم)

6- 2 ماه دوره چرخش روانپزشکی(در نیمه دوم سال چهارم)

7- انجام مشاوره های اورژانس

8- ارائه مطلب و سخنرانی طبق برنامه تنظیمی دستیاری

9- شرکت در کلاسهای تنظیم شده دستیاری

10- نظارت بر معاینه بیماران توسط سایر دستیاران

11- انجام مشاوره های غیر اورژانس با هماهنگی استاد مربوطه

12- اطاعت و فرمانبری از استادان و مراجع مرتبط