۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين

مشاوره

سال 4

ورودی 95

ورودی 96

( (B

( (A

ایام هفته

تاریخ

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر الهام توفیقی

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر مونا عرب

دکتر علیرضا غلام الدین

دکتر محمد هادی مشایخی

شنبه

1

دکتر زهرا جباری

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتر زهرا جباری

دکتر شکیبا احمدی

دکتر بهرام پرویزی

دکتر عاطفه پور مرتضی

یک شنبه

2

دکتر عباس سنجری

دکتر عباس سنجری

دکتر ایوب دهقانی

دکتر فاطمه حافظی

دکتر علیرضا غلام الدین

دکتر فاطمه باقری

دکتر محمد هادی مشایخی

دوشنبه

3

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر فاطمه باقری

دکتر مریم عزیزی

دکتر علیرضا غلام الدین

دکتر عاطفه پور مرتضی

سه شنبه

4

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر الهام توفیقی

دکتراکرم فرمانبر

دکتر شکیبا احمدی

دکتر بهرام پرویزی

دکتر ایوب دهقانی

دکتر محمد هادی مشایخی

چهارشنبه

5

دکتر زهرا جباری

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر زهرا جباری

دکتر فاطمه حافظی

دکتر شکیبا احمدی

دکتر عاطفه پور مرتضی

پنج شنبه

6

دکتر زهرا جباری

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر زهرا جباری

دکتر مریم عزیزی

دکتر فاطمه حافظی

دکتر محمد هادی مشایخی

جمعه

7

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر ایوب دهقانی

دکتر مونا عرب

دکتر بهرام پرویزی

دکتر عاطفه پور مرتضی

شنبه

8

دکتر الهام توفیقی

دکتر الهام توفیقی

دکتر فاطمه باقری

دکتر فاطمه حافظی

دکتر محمد هادی مشایخی

دکتر علیرضا غلام الدین

یک شنبه

9

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر علی فرزان مقدم

دکتراکرم فرمانبر

دکتر مریم عزیزی

دکتر بهرام پرویزی

دکتر عاطفه پور مرتضی

دوشنبه

10

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر عباس سنجری

دکتر ایوب دهقانی

دکتر شکیبا احمدی

دکتر محمد هادی مشایخی

دکتر علیرضا غلام الدین

سه شنبه

11

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر مونا عرب

دکتر محمد هادی مشایخی

دکتر عاطفه پور مرتضی

چهارشنبه

12

دکتر زهرا جباری

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر ایوب دهقانی

دکتر مریم عزیزی

دکتر فاطمه حافظی

دکتر بهرام پرویزی

پنج شنبه

13

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر فاطمه باقری

دکتر مونا عرب

دکتر مریم عزیزی

دکتر عاطفه پور مرتضی

جمعه

14

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر فاطمه حافظی

دکتر علیرضا غلام الدین

دکتر فاطمه باقری

دکتر محمد هادی مشایخی

شنبه

15

               

دکتر الهام توفیقی

دکتر الهام توفیقی

دکتر فاطمه باقری

دکتر مریم عزیزی

دکتر شکیبا احمدی

دکتر اکرم فرمانبر

دکتر بهرام پرویزی

یک شنبه

16

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر عباس سنجری

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر مونا عرب

دکتر محمد هادی مشایخی

دکتر ایوب دهقانی

دکتر عاطفه پور مرتضی

دوشنبه

17

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر عباس سنجری

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر فاطمه حافظی

دکتر بهرام پرویزی

دکتر علیرضا غلام الدین

سه شنبه

18

دکتر زهرا جباری

دکتر الهام توفیقی

دکتر ایوب دهقانی

دکتر مونا عرب

دکتر عاطفه پور مرتضی

دکتر محمد هادی مشایخی

چهارشنبه

19

دکتر عباس سنجری

دکتر عباس سنجری

دکتر فاطمه باقری

دکتر شکیبا احمدی

دکتر مونا عرب

دکتر علیرضا غلام الدین

پنج شنبه

20

دکتر فاطمه مهدی زاده

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتر فاطمه باقری

دکتر فاطمه حافظی

دکتر شکیبا احمدی

دکتر بهرام پرویزی

جمعه

21

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتراکرم فرمانبر

دکتر مونا عرب

دکتر علیرضا غلام الدین

دکتر عاطفه پور مرتضی

شنبه

22

دکتر زهرا جباری

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر زهرا جباری

دکتر شکیبا احمدی

دکتر مریم عزیزی

دکتر اکرم فرمانبر

دکتر محمد هادی مشایخی

یک شنبه

23

دکتر عباس سنجری

دکتر عباس سنجری

دکتر فاطمه باقری

دکتر فاطمه حافظی

دکتر عاطفه پور مرتضی

دکتر علیرضا غلام الدین

دوشنبه

24

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتراکرم فرمانبر

دکتر مریم عزیزی

دکتر عاطفه پور مرتضی

دکتر محمد هادی مشایخی

سه شنبه

25

دکتر زهرا جباری

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر زهرا جباری

دکتر شکیبا احمدی

دکتر بهرام پرویزی

دکتر علیرضا غلام الدین

چهارشنبه

26

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتر نسرین سلیم نیا

دکتراکرم فرمانبر

دکتر مونا عرب

دکتر مریم عزیزی

دکتر محمد هادی مشایخی

پنج شنبه

27

دکتر الهام توفیقی

دکتر الهام توفیقی

دکتراکرم فرمانبر

دکتر شکیبا احمدی

دکتر مونا عرب

دکتر علیرضا غلام الدین

جمعه

28

دکتر زهرا جباری

دکتر علی فرزان مقدم

دکتر زهرا جباری

دکتر مریم عزیزی

دکتر عاطفه پور مرتضی

دکتر بهرام پرویزی

شنبه

29

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر حمیدرضا برزگر

دکتر ایوب دهقانی

دکتر فاطمه حافظی

دکتر محمد هادی مشایخی

دکتر علیرضا غلام الدین

یک شنبه

30